Ustrój polityczny Szwajcarii

Struktura Federalna

Szwajcaria jest federacją z silnie wykształconą autonomią swoich jednostek składowych (kantonów), które z kolei przyznają swoim gminom relatywnie szeroki zakres samodzielności. Kantony są zaangażowane we wszystkie etapy kształtowania woli politycznej, co stanowi fundament szwajcarskiego systemu politycznego.

 

Władza Ustawodawcza w Szwajcarii

Władzą ustawodawczą w Szwajcarii jest parlament, znany jako Zgromadzenie Federalne, który jest dwuizbowy i składa się z:

  • Rady Narodu (Nationalrat) – izba reprezentująca ludność Szwajcarii, licząca 200 członków wybieranych proporcjonalnie do liczby mieszkańców kantonów.
  • Rady Kantonów (Ständerat) – izba reprezentująca kantony, składająca się z 46 członków, po dwóch z każdego kantonu i po jednym z każdego półkantonu.

 

Władza Wykonawcza

Władzą wykonawczą jest Rada Federalna, która jest wybierana przez Zgromadzenie Federalne.

Rada Federalna składa się z siedmiu członków, a jej przewodniczący pełni funkcję Prezydenta Szwajcarii, który jest wybierany na roczną kadencję.

 

Demokracja Bezpośrednia

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech szwajcarskiego systemu politycznego jest demokracja bezpośrednia. Obywatele mają możliwość bezpośredniego głosowania nad ważnymi kwestiami politycznymi poprzez referenda i inicjatywy ludowe. 

Referenda i inicjatywy ludowe są kluczowymi elementami szwajcarskiej demokracji bezpośredniej. Referenda pozwalają obywatelom na zatwierdzanie lub odrzucanie ustaw przyjętych przez parlament, natomiast inicjatywy ludowe umożliwiają wprowadzenie nowych przepisów lub zmianę konstytucji na wniosek obywateli, jeśli zebrano odpowiednią liczbę podpisów.

 

Federalna Konstytucja Szwajcarii

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie państwa szwajcarskiego jest Federalna Konstytucja Szwajcarii. Konstytucja, przyjęta w 1848 roku, była wielokrotnie zmieniana i uzupełniana, aby dostosować się do zmieniających się warunków społecznych i politycznych.

 

 

Więcej na temat polityki, konstytucji Szwajcarii oraz partii politycznych znajdziesz we wpisach po prawej stronie.