System Ubezpieczeń Zdrowotnych w Szwajcarii

System ubezpieczeń zdrowotnych w Szwajcarii jest ściśle regulowany, zapewniając obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich mieszkańców, zarówno obywateli, jak i obcokrajowców z prawem pobytu.

Celem tych przepisów jest zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Struktura tego systemu jest jednak złożona i różni się w zależności od kantonu.

Obowiązkowe Ubezpieczenie Zdrowotne

Od 1996 roku każdy mieszkaniec Szwajcarii jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywa koszty leczenia w przypadku choroby.

Ubezpieczenie to nie jest uzależnione od dochodów ani majątku, a składki są ustalane przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe, które różnią się w zależności od regionu.

Na przykład, w 2007 roku średnia miesięczna składka wynosiła 313 franków szwajcarskich, jednak wahała się od 216 franków w kantonie Nidwalden do 423 franków w kantonie Genewa.

 

Wzrost Składek

Od momentu wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, składki systematycznie rosną. W 2010 roku zanotowano wzrost o średnio 9,9%, a na 2011 rok przewidywano wzrost o kolejne 7-10%.

Aby złagodzić finansowe obciążenie dla osób o niższych dochodach i rodzin wielodzietnych, wprowadzono indywidualne zniżki na składki, które są zależne od dochodów gospodarstwa domowego. Zasady te różnią się między kantonami i są finansowane z ogólnych środków podatkowych.

W 2017 roku około 2,2 miliona osób, co stanowiło ponad jedną czwartą populacji, otrzymywało dotacje na składki.

 

Struktura Ubezpieczeń

Ubezpieczenia zdrowotne w Szwajcarii są świadczone przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, a nie przez państwową kasę chorych. Każda firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do przyjęcia każdego, kto złoży odpowiedni wniosek o podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem, że mieszka on na terenie działalności firmy. Jednak dodatkowe ubezpieczenia, które obejmują usługi wykraczające poza podstawowy zakres, są oferowane na zasadach komercyjnych i firmy mogą odmówić przyjęcia wniosku.

 

Finansowanie Szpitali

Finansowanie szpitali państwowych odbywa się poprzez opłaty za leczenie (pokrywane przez pacjentów i ubezpieczenia) oraz dotacje z kantonów lub gmin.

Szpitale państwowe oferują niższe opłaty mieszkańcom swojego kantonu, co oznacza, że pacjenci z innych kantonów muszą płacić więcej.

Ubezpieczenie podstawowe pokrywa koszty leczenia tylko w ogólnych oddziałach szpitali w kantonie zamieszkania, z wyjątkiem nagłych przypadków lub braku specjalistycznych usług w danym kantonie. Prywatne szpitale są finansowane wyłącznie z opłat za leczenie, które są znacznie wyższe niż w szpitalach państwowych.

 

Dodatkowe Ubezpieczenia

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego, dostępne są również dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe, które mogą obejmować szerszy zakres usług. W przypadku tych ubezpieczeń, firmy mogą dowolnie ustalać składki i odmówić przyjęcia wniosku.

 

Międzynarodowe Umowy

Szwajcaria posiada umowy z krajami Unii Europejskiej, które umożliwiają wzajemne pokrywanie kosztów leczenia w nagłych przypadkach. W związku z tym, wszyscy ubezpieczeni muszą posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub tymczasowe zaświadczenie zastępcze podczas podróży po krajach UE oraz w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

 

Ubezpieczenie od Wypadków

Każdy pracownik w Szwajcarii jest obowiązkowo ubezpieczony na wypadek urazów związanych z pracą i w czasie wolnym. Pracodawca jest odpowiedzialny za ubezpieczenie pracowników, a składki na ubezpieczenie wypadkowe są potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia.

Składki na wypadki podczas pracy są pokrywane przez pracodawcę, natomiast składki na wypadki w czasie wolnym są pokrywane przez pracownika.

 

Opieka Stomatologiczna

Leczenie stomatologiczne, z kilkoma wyjątkami, nie jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Możliwe jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia stomatologicznego, jednak ze względu na wysokie koszty, jest to rzadko spotykane. W rezultacie większość kosztów leczenia stomatologicznego jest pokrywana bezpośrednio przez pacjentów.